[ A+ ] /[ A- ]

image_pdfimage_print

Statut udruge Putevi milosti

 

 

Statut kršćanske humanitarne udruge   „Putevi Milosti“

 

                                                                                          Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( „Narodne novine“ broj 74/14.), te Zakona o humanitarnoj pomoći (“Narodne novine” br. 128/2010.)  i prema Ustavu Republike Hrvatske Skupština Kršćanske humanitarne udruge za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ održana u Dugobabama 18.05. 2015. donosi

 

STATUT

Kršćanske humanitarne udruge za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi   „Putevi milosti“

 

OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Statut je temeljni opći akt udruge koji donosi skupština udruge. Ostali opći akti, ako ih udruga donosi, moraju biti u skladu sa statutom. Umjesto naziva statut udruga može rabiti i drugi naziv.

 

Članak 2.

Naziv udruge glasi:  Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi  „Putevi Milosti“.

Skraćeni naziv udruge glasi: Kršćanska humanitarna udruga „Putevi Milosti“.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske i inozemstvu.

Članak 3.

Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi  „Putevi Milosti“ (u daljnjem tekstu Udruga) je neprofitna pravna osoba koja pravnu osobnost stječe danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

Sjedište udruge je u Osijeku

 

Članak 5.

Udruga je kršćanska vjerničko-laička udruga, u svome djelovanju se također poziva na temelju kanona 304. Zakonika kanonskog prava članka 14. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima.

Udruga promiče društveni i socijalni nauk Katoličke Crkve.

 

 

Članak 6.

Udruga ima pečat.

Udruga ima logotip.

 

 

Udruga ima logotip: Buđenje novog dana, suncem obasjana zemlja, more i nebo, bijela golubica vraća se iz neba preobražena Milosrdnom ljubavlju Trojedinog Boga. Tri golubice predstavljaju Sveto Trojstvo koje daje milost svim ljudima dobre volje i zajedništvo rada Udruge.

Pečat udruge je okruglog oblika 30 mm s upisanim skraćenim nazivom udruge HUMANITARNA UDRUGA PUTEVI MILOSTI.

 

Članak 7.

Udrugu zastupaju predsjednik i  dopredsjednik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

 

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 8.

Cilj osnivanja Udruge je organizirati projekte i humanitarne akcije u svrhu prikupljanja i raspodjele materijalnih,financijskih i inih dobara bolesnoj, nemoćnoj, napuštenoj ili siromašnoj djeci te socijalno ugroženim obiteljima, samohranim roditeljima te starijim i nemoćnim osobama sa svrhom poboljšanja kvalitete njihovih života, te svima ostalim ljudima u potrebi.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području humanitarne djelatnosti.

 

 

 

 

Članak 9.

Djelatnosti Udruge su:

-prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno članku 3. , stavku 2. zakona o humanitarnoj pomoći (Narodne novine, broj 128/10)

– tiskanje i dijeljenje ili prodaja letaka, brošura, biltena, knjiga, bedževa, plakata i drugog promidžbenog materijala,

– prodaja rukotvorina članova Udruge,

– organiziranje humanitarnih koncerata, festivala, sportskih događaja i ostalih javnih okupljanja,

– organiziranje stručnih savjetovanja, tribina, okruglih stolova, radionica i sl.,

– organiziranje besplatnih instrukcija za učenike osnovnih i srednjih škola

– organiziranje projekata, aktivnosti i manifestacija za djecu s ciljem postizanja njihovog što kvalitetnijeg razvoja,

– izdavanje publikacije iz područja svoje djelatnosti, sukladno zakonu,

– predlaganje mjera za zaštitu prava i poboljšanja uvjeta socijalno ugroženih osoba, života djece, za poboljšanje uvjeta u dječjim bolnicama i domovima,

– predlaganje mjera za razvoj sigurnog, poticajnog i kreativnog okruženja za rast, razvoj i odgoj djece i provođenje istog,

– suradnja sa osnovnim školama te pružanje pomoći u podmirenju troškova izleta za djecu iz socijalno ugroženih obitelji.

– organiziranje hodočašća i suradnja s hodočasničkim agencijama,

– organiziranje duhovnih susreta i ostalih događaja katoličke vjere,

– oglašavanje u sredstvima javnog priopćavanja radi pomoći bolesnim i socijalno ugroženim osobama,

-suradnja s drugim udrugama humanitarnog i socijalnog karaktera, te zajednički nastup u sredstvima javnom priopćavanja, te prema ostalim institucijama.

 

NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE

 

Članak 10.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

– javnim priopćavanjem na stranicama Udruge.

 

 

ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 11.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi, te koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Članstvo može biti redovito i počasno.

Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština udruge.

 

Članak 12.

Članom Udruge se postaje ispunjavanjem pristupnice i upisom u registar članova koji vodi tajnik Udruge.

 

 

Članak 13.

Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine

 

Članak 14.

Prava i obveze članova su:

– plaćanje članarine,

– bavljenje aktivnostima Udruge,

– čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

 

Članak 15.

Članstvo u udruzi prestaje:

– dragovoljnim istupom

– isključenjem

 

Članak 16.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

 

Članak 17.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Udruga može otvarati podružnice.

Podružnica je pravna osoba.

Odluku o otvaranju podružnica donosi Skupština Udruge

 

 

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 18

Spor/sukob interesa u udruzi postoji kada član smatra da su mu povrijeđena prava određena statutom, kada se radi o sporu/sukobu interesa između članova udruge a koji utječe na rad udruge, kada član udruge smatra da je udruga povrijedila statut, odnosno spor/sukob interesa oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga.

Predsjednik udruge provodi postupak mirenja i razmatra prigovore koje podnosi član udruge.

Ukoliko spor/sukob interesa ne može riješiti predsjednik Udruge, predmet se šalje Skupštini Udruge na razmatranje.

 

 

TIJELA UDRUGE

 

Članak 19.

Tijela udruge su:

– Skupština

– Predsjednik

– Dopredsjednik

– Tajnik

 

 

SKUPŠTINA

 

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge.

 

Članak 21.

Redovnu Skupštinu saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu jedanput godišnje ili na pismeni zahtjev 10 redovnih članova Udruge.

Redovita skupština se održava jedanput godišnje.

Izborna skupština se održava svake četvrte godine i mandati izabranih predstavnika traju četiri godine.

Ukoliko predsjednik ili tajnik udruge ne sazovu Skupštinu u roku od 30 dana od uredno zaprimljenog zahtjeva predlagatelja iz stavka 2. Ovog članka, moći će je sazvati sami predlagatelji.

Ukoliko je istekao mandat sazivatelja Skupštine, sazivaju je ovlaštene osobe za zastupanje iz prethodnog mandata.

Članovi Skupštine dobivaju pismeni poziv i to najmanje 8 dana prije održavanja zasjedanja.

Poziv treba sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda te materijale o pitanjima o kojima će se raspravljati.

Predsjedavajućeg Skupštine bira Skupština na prijedlog sazivatelja.

O načinu glasovanja na sjednici (javno ili tajno) odlučuje Skupština na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je prisutno najmanje pola članova Skupštine.

Da bi odluke Redovne Skupštine bile pravovaljane, moraju se donositi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Ako u zakazano vrijeme sjednice Skupštine ne prisustvuje potrebna većina članova Skupštine, početak sjednice odgađa se za 30 minuta, i tada Skupština može pravovaljano donosili odluke ako je prisutna najmanje jedna trećina redovnih članova.

Da bi odluke Redovne Skupštine u tom slučaju bile pravovaljane, moraju se donositi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Odluke o promjeni Statuta Udruge, primanju počasnog članstva, pitanjima otuđenja imovine i prestanku rada Udruge Skupština mora donijeti dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

 

Članak 22.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika predsjedava Dopredsjednik ili Tajnik.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 23.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Skupština većinom glasova donosi odluku o izboru likvidatora Udruge.

Skupština većinom glasova može opozvati likvidatora Udruge.

 

Članak 24.

Skupština udruge:

– utvrđuje politiku razvitka Udruge,

– donosi financijski plan i završni račun,

– donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,

– razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,

– daje smjernice za rad Udruge,

– obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

 

 

PREDSJEDNIK

 

Članak 25.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

 

 

Članak 26.

Predsjednik:

– zastupa Udrugu,

– saziva Skupštinu Udruge,

– rukovodi radom Skupštine Udruge,

– utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

– utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,

– brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

– upravlja imovinom Udruge,

– podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,

– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,

– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

– donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,

– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

Članak 27.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

 

DOPRESJEDNIK

 

Članak 28.

Dopredsjednik zastupa udrugu.

Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

 

TAJNIK

 

Članak 29.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi registar članova.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva

 

Članak 30.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

 

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IRASPOLAGANJE IMOVINOM

 

Članak 31.

Imovinu Udruge čine:

– novčana sredstva,

– pokretne stvari,

– nekretnine,

– druga imovinska prava.

Članak 32.

Udruga stječe imovinu:

– od članarine,

– od dobrovoljnih priloga i darova,

– od dotacija iz proračuna,

– sredstvima lokalne samouprave,

– iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Članak 33.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

 

IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

 

Članak 34.

Likvidatora udruge bira i opoziva skupština udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Likvidator je dužan ispunjavati sve zakonske obveze i poštivati rokove koji su propisani zakonom u slučaju prestanka djelovanja udruge.

 

 

 

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

 

Članak 35.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

Postupak likvidacije Udruge provodi likvidator kojeg je ovlastila Skupština Udruge.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti humanitarnoj ili sličnoj udruzi za koju se izjasni Skupština dvotrećinskom većinom.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 36.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 37.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje predsjednik Udruge.

 

 

 

Članak 38.

U slučaju sporova nadležan je općinski sud u Osijeku

 

Članak 39.

Ovaj statut stupa na snagu s danom donošenja na Skupštini udruge.

U Dugobabama, 18.svibnja 2015.

 

 

Predsjednik kršćanske humanitarne udruge  „Putevi milosti“

Krešo Žarković