1

Javna nabava u okviru projekta “Ublažavanje siromaštva u Slavoniji”

NAZIV NABAVE: Nabava paketa higijenskih potrepština
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: FEAD V-1/2023
PODACI O NARUČITELJU:
Naručitelj: Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi “Putevi milosti”
Adresa: Osijek, Bračka 140 a
OIB: 11136937434
Telefon: 091/563-6436
Telefaks: n/p
Internet adresa: www.udruga-putevimilosti.net
Elektronička pošta: udruga.putevimilosti@gmail.com
Napomena: Naručitelj nije obveznik Zakona o javnoj nabavi

KONTAKT PODACI : Krešo Žarković, predsjednik udruge
mob: +385 91 563 6436
e-mail: kreso.putevimilosti@gmail.com
OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave su paketi higijenskih potrepština za krajnje korisnike projekta, 4500
komada.
VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Javno nadmetanje u jednoj fazi

DATUM OBJAVE: 7. 7. 2023. godine
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 10 radnih dana od objave OoN i DzN, tj. 21. 7. 2023. godine
do 15 sati.
Smatrat će se da su pravovremeno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu
zaprimljene od strane NOJN-a
JEZIK: Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se predaje neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja
ili putem pošte preporučenom pošiljkom s povratnicom, na adresu naručitelja za dostavu
ponude, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i
adresa ponuditelja te naznaka:

NE OTVARAJ – PONUDA ZA NADMETANJE
FEAD V Nabava paketa higijenskih potrepština, Evid. br. FEAD V-1/2023
DODATNE INFORMACIJE: Gospodarski subjekti mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u
roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i
pojašnjenja vezana uz Dokumentaciju isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: kreso.putevimilosti@gmail.com

Uvjeti javne nabave mogu se pogledati na slijedećim linkovima:

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

Početna stranica – Fond europske pomoći za najpotrebitije (fead.hr)