[ A+ ] /[ A- ]

image_pdfimage_print

NAZIV NABAVE: Nabava paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za korisnike projekta „I ti si dio društva“
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: SF 1/2024
PODACI O NARUČITELJU:
Naručitelj: Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“
Adresa: Osijek, Bračka 140 a
OIB: 11136937434
Telefon: 091/563-6436
Telefaks: n/p
Internet adresa: www.udruga-putevimilosti.net
Elektronička pošta: udruga.putevimilosti@gmail.com
Napomena: Naručitelj nije obveznik Zakona o javnoj nabavi
KONTAKT PODACI :
Krešo Žarković, predsjednik udruge
mob: +385 91 563 6436
e-mail: kreso.putevimilosti@gmail.com
OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave su paketi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za korisnike projekta „I ti si dio
društva“, prema vrstama Paket A, Paket B i Paket C
Okvirne količine narudžbe svakog paketa: 2000 paketa, ukupno 6.000 paketa na razini cijelog projekta.
VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Javno nadmetanje u jednoj fazi
DATUM OBJAVE: 1. 2. 2024. godine
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 14 dana od objave OoN i DzN, tj. 15. 2. 2024. godine do 15 sati.
Smatrat će se da su pravovremeno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane NOJN-a
JEZIK: Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.
NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se predaje neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem
pošte preporučenom pošiljkom s povratnicom, na adresu naručitelja za dostavu ponude, u zatvorenoj
omotnici na kojoj je naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja te naznaka:
NE OTVARAJ – PONUDA ZA NADMETANJE
NABAVA PAKETA KUĆANSKIH I OSNOVNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA ZA KORISNIKE PROJEKTA „I
TI SI DIO DRUŠTVA“, SF 1/2024
DODATNE INFORMACIJE: Gospodarski subjekti mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u
roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i
pojašnjenja vezana uz Dokumentaciju isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail:
kreso.putevimilosti@gmail.com

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/i-ti-si-dio-dru-tva/