[ A+ ] /[ A- ]

image_pdfimage_print

DJELATNIK/CA ZA POMOĆ I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM

1. BROJ TRAŽENIH RADNIKA: 1

2. VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno, 30 mjeseci

3. PLANIRANI POČETAK RADA: 12.03.2024. Svaki djelatnik/ca bit će zaposlen uz probni rad od 2 mjeseca. Zaposlenje se zasniva na rok od 30 mjeseci.

4. RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme

5. MJESTO RADA: Osječko-baranjska županija s naglaskom na Grad Osijek i prigradska naselja te općine Bilje i Čepin

6. RAZINA OBRAZOVANJA

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

7.RADNO ISKUSTVO: poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

8. OPIS POSLA:

Svaki djelatnik/ca pružat će pomoć i podršku minimalno 6 krajnjih korisnika, odnosno osobama starije životne dobi (starije od 65 godina) te odraslim osobama s invaliditetom (treći ili četvrti stupanj invaliditeta) koje će obilaziti nekoliko puta tjedno.

Cilj je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom radi njihove veće socijalne uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Poslovi koje će obavljati djelatnik/ca su: pomoć u pripremi obroka i nabavi hrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

9. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

 • Ispunjena i vlastoručno potpisana Prijava na oglas za zapošljavanje.

Prijavu na oglas za zapošljavanje moguće je zatražiti putem e-maila kristina.putevimilosti@gmail.com, preuzeti u prostorijama Udruge u Osijeku, Bračka 140 a, svaki radni dan od 9 do 13 sati ili preuzeti na web stranici udruge https://www.udruga-putevimilosti.net/

 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja),
 • presliku osobne iskaznice,
 • preslika dokaza o završenoj školi,
 • dokaz o radnom iskustvu (e-radna knjižica ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva),
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja/ice da je suglasan/a sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja.

Izjavu je moguće zatražiti putem e-maila kristina.putevimilosti@gmail.com, preuzeti u prostorijama Udruge u Osijeku, Bračka 140 a, svaki radni dan od 9 do 13 sati ili preuzeti na web stranici udruge https://www.udruga-putevimilosti.net/

Isprave je dovoljno priložiti u neovjerenoj preslici prilikom prijave na natječaj.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) i koji u trenutku prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom „(Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Na javni poziv se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koja nije podnio pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne

smatra se prijavljenim kandidatom.

NAČIN PRIJAVE NA NATJEČAJ:

 • poštom ili
 • osobnim dolaskom.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, zaključno s 08.03.2024. s obveznom naznakom naziva radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje „Djelatnik/ca za pomoć i podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom“.

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobnim dolaskom na adresu: Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“, Bračka 140 a, Osijek svaki radni dan od 9 do 13 sati.

Svi kandidati bit će obavješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku te će uspješni kandidati biti obavješteni o terminu razgovora za posao. Prijavom na natječaj pristupnici natječaja izričito su suglasni da Udruga Putevi milosti može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Natječaj će se objaviti na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na službenim stranicama Kršćanske humanitarne udruge „Putevi milosti“.