[ A+ ] /[ A- ]

image_pdfimage_print


DJELATNICA ZA POMOĆ I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU – PROJEKT ZAŽELI, FAZA III

Mjesto rada: Osječko-baranjska županija, Općine Bilje i Čepin

Traženo radnika: 25

Poslodavac: Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženi obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“

Rok za prijavu: 21.11.2022.

Radno mjesto

Mjesto rada: Osječko-baranjska županija s naglaskom na Grad Osijek i prigradska naselja te općine Bilje i Čepin

Broj traženih žena: 25

Vrsta zaposlenja: na određeno, 6 mjeseci

Planirani početak rada: 01.12.2022. Svaka djelatnica biti će zaposlena uz probni rad od 2 mjeseca. Zaposlenje se zasniva na rok od 6 mjeseci.

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne, terenski rad

Naknada za prijevoz: u cijelosti

Natječaj vrijedi od: 11.11.2022.

Natječaj vrijedi do: 21.11.2022.

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Bez škole
 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: nije važno

 1. Broj traženih radnica: 25
 2. Vrsta zaposlenja: na određeno, 6 mjeseci

Planirani početak rada: 01.12.2022. Svaka djelatnica biti će zaposlena uz probni rad od 2 mjeseca. Zaposlenje se zasniva na rok od 6 mjeseci.

 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Mjesto rada: Osječko-baranjska županija s naglaskom na Grad Osijek i prigradska naselja te općine Bilje i Čepin
 • Opis poslova:

Svaka zaposlenica pružati će pomoć i podršku za minimalno 6 krajnja korisnika, odnosno osobe starije životne dobi (starije od 65 godina) koje će obilaziti nekoliko puta tjedno te im pružiti odgovarajuću pomoć i podršku u cilju prevencije rane institucionalizacije i poboljšavanja kvalitete života osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu. Poslovi koje će obavljati zaposlenice su: pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć u dostavi namirnica, briga o higijeni, druženje i razgovor i sl.

UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (bez škole, nezavršena osnovna škola, završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine)

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost. Poželjno je iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

 • Ispunjena i vlastoručno potpisana Prijava na oglas za zapošljavanje

Prijavu na oglas za zapošljavanje moguće je zatražiti putem e-maila kristina.putevimilosti@gmail.com ili preuzeti u prostorijama udruge u Osijeku, Bračka 140 a, svaki radni dan od 9 do 13 sati

 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja),
 • presliku osobne iskaznice,
 • preslika dokaza o završenoj školi ili vlastoručno potpisana Izjava o nezavršenoj osnovnoj školi,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva),
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja.

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina potrebno je dostaviti:

 • žene starije od 50 godina– osobna iskaznica
 • žene s invaliditetom– nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima– uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja– uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • azilantice- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci– potvrda o otpuštanju
 • pripadnice romske nacionalne manjine– Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • beskućnice– rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno korištenje usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Isprave je dovoljno priložiti u neovjerenoj preslici prilikom prijave na natječaj.

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) i koja u trenutku prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na

natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatkinja koja se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 38/18) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu. Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatkinja koja nije podnijela pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne

smatra se prijavljenom kandidatkinjom.

NAČIN PRIJAVE NA NATJEČAJ:

 1. poštom ili osobnim dolaskom: Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, zaključno s 20.11.2022. s obveznom naznakom naziva radnog mjesta na koji se kandidatkinja prijavljuje „Djelatnica za pomoć i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“. Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti, poštom ili osobnim dolaskom na adresu: Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“, Bračka 140 a, Osijek svaki radni dan od 9 do 13 sati.
 2. putem e-maila. Prijave na natječaj putem e-maila podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, zaključno s 20.11.2022. a svu navedenu dokumentaciju potrebno je poslati na e-mail adresu: kristina.putevimilosti@gmail.com skenirano u pdf formatu.

Sve kandidatkinje biti će obavještene o rezultatima natječaja u zakonskom roku te će uspješne kandidatkinje biti obavještene o terminu razgovora za posao. Prijavom na natječaj pristupnice natječaja izričito su suglasne da udruga Putevi milosti može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Natječaj će se objaviti na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na službenim stranicama Kršćanske humanitarne udruge „Putevi milosti“.

Poslodavac

Poslodavac: Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženi obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“

Kontakt:

 • osobnim dolaskom / pisana zamolba: Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženi obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“, Bračka 140a, 31000 Osijek
 • e-mailom: kristina.putevimilosti@gmail.com