[ A+ ] /[ A- ]

image_pdfimage_print

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta „Važna si – zaposli se i pomozi“

DJELATNICA ZA POMOĆ I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

OPIS POSLA.

Svaka zaposlenica pružati će pomoć i podršku za minimalno 6 krajnja korisnika koje će obilaziti nekoliko puta tjedno te im pružiti odgovarajuću pomoć i podršku u cilju prevencije rane institucionalizacije i poboljšavanja kvalitete života osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 12 mjeseci. Svaka zaposlenica biti će u obavezi završiti verificirani obrazovni program/program osposobljavanja prema dogovoru s poslodavcem i vlastitim potrebama. Troškovi osposobljavanja podmiriti će se iz sredstava projekta.

MJESTO RADA:

Osječko-baranjska županija s naglaskom na Grad Osijek i prigradska naselja te općine Bilje i Čepin

PLANIRANI POČETAK RADA:

01.08.2020. Svaka djelatnica biti će zaposlena uz probni rad od 2 mjeseca

UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

Za prijavu na natječaj kandidatkinje moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

  • punoljetnost
  • završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
  • prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave.

Ciljane skupine natječaja su žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Kandidatkinje su obavezne prije potpisivanja ugovora o radu priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko ispunjavaju koji od posebnih uvjeta pripadnosti jednoj od skupina na koje ovaj natječaj stavlja naglasak.

Od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost. Poželjno je iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

  1. Ispunjena i vlastoručno potpisana Prijava na oglas za zapošljavanje

Prijavu na oglas za zapošljavanje moguće je preuzeti na slijedećoj poveznici: https://www.udruga-putevimilosti.net/2020/06/26/prijava-na-javni-poziv-za-prijem-u-radni-odnos-na-odredeno-vrijeme-u-projektu-vazna-si-zaposli-se-i-pomozi/

zatražiti putem e-maila vedran.putevimilosti@gmail.com ili preuzeti u prostorijama udruge u Osijeku, Bračka 140 a, svaki radni dan od 9 do 13 sati

  • Životopis
  • Preslika osobne iskaznice
  • Preslika dokaza o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg završenog stupnja obrazovanja)
  • Potvrdu o vođenju u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanja (datum izdavanja potvrde treba biti nakon datuma objave ovog oglasa)

Isprave je dovoljno priložiti u neovjerenoj preslici prilikom prijave na natječaj. Odabrane kandidatkinje obavezne su pohađati i završiti obrazovni program/program osposobljavanja, o čemu će prilikom potpisa ugovora o radu potpisati i obvezujuću izjavu.

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) i koja u trenutku prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatkinja koja se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 38/18) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu. Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatkinja koja nije podnijela pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom.

NAČIN PRIJAVE NA NATJEČAJ:

  1. poštom ili osobnim dolaskom: Prijave na natječaj podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, zaključno s 09.07.2020. s obveznom naznakom naziva radnog mjesta na koji se kandidatkinja prijavljuje „Djelatnica za pomoć i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“. Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti, poštom ili osobnim dolaskom na adresu: Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“, Bračka 140 a, Osijek svaki radni dan od 9 do 13 sati.
  2. putem e-maila. Prijave na natječaj putem e-maila podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, zaključno s 09.07.2020. a svu navedenu dokumentaciju potrebno je poslati na e-mail adresu: vedran.putevimilosti@gmail.com, skenirano u pdf formatu.

Sve kandidatkinje biti će obavještene o rezultatima natječaja u zakonskom roku te će uspješne kandidatkinje biti obavještene o ternimu razgovora za posao. Prijavom na natječaj pristupnice natječaja izričito su suglasne da udruga Putevi milosti može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.