[ A+ ] /[ A- ]

image_pdfimage_print

SPORT ZA SVE
Prvo prvenstvo  Balkana u Towerrunning-u i 1. prvenstvo Balkana u konkurenciji vatogasaca
Sportska asocijacija “Toranj trčanje  Balkan”  (Udruga Towerrunnin Balkan  Assosiation), članica  saveza “Sport za sve Hrvatska”, “Sport za sve Osječko-Baranjske Županije”   i  “Sport za sve grada  Osijeka”, sportskih  udruga   Osijek i članica Towerrunning  World Assosiation organizira Prvo prvenstvo  Balkana u Towerrunning-u u  Osijeku  dana  29.10.2022., na adresi Trg slobode 8 s početkom u  09 sati.
Najava je  poslana   medijima  u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini ,Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Bugarskoj,  Rumunjskoj, Grčkoj i Turskoj.
U  Hrvatskoj  najava je  poslana  medijima,  savezima  triatlona,  skijanja, planinarenje, sporta za sve, Civilnoj  zaštiti,  Crvenom  križu.
Prema  kriteriju  Towerrunning Balkan Association  Balkansko  prvenstvo se  može održati     uz  minimalni broj   50 natjecatelja .
Trči se  16  katova – 240  stepenica  gore  i  16  katova   –  240  stepenica  dolje. Ukupno 32  kata i   480 stepenica.
Starosne  kategorije : do 18,18-33,34–43, 44–53, 54–63, 64-73, 74–83, 83–93, 94–99 i 100.
Mogu se  natjecati osobe  mlađe  od  18  godina uz  pismenu  suglasnost roditelja  ili staratelja  ili trenera.
Svi natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost i organizator  ne  snosi  bilo koju odgovornost  za  bilo kakvu štetu prije, za vrijeme i poslije utrke.
Prvo nastupaju  žene, a nakon toga nastupaju muškarci.
Svaki sudionik će  dobiti diplomu  i medalju.
Prijava : e mail bozidardeodatkresic@gmail.com,
Podaci : ime i prezime, datum rođenja, država, datum  uplate
Uplata startnine :  Kršćanska  humanitarna  udruga  PUTEVI  MILOSTI: Bračka 140a, Osijek , HR9823400091110558837  swift code: PBZGHR2X
Svrha uplate : startnina–70  Kuna.
Zadnji dan uplate je  48 sati   prije početka  utrke.
Sude verificirani suci za sportsku rekreaciju- towerrunning.
ZEMLJOMJERNIK d.o.o. za izmjeru i katastar  bez naknade je  izmjerio   visinu uspona16 katova, 42 metra .
Direktor  utrka: Božidar Deodat Krešić, legitimni nacionalni predstavnik  Hrvatske i član  TOP – 100 TWA.  
091-602-0007

FIRST OPEN CHAMPIONSHIP OF THE BALKANS U RUN UP AND DOWN

 FIRST CHAMPIONSHIP OF THE BALKAN IN TOWERRUNNING UP – DOWN

Sports association “Toranj trčanje  Balkan”  (Udruga Towerrunnin Balkan  Assosiation), a member of SPORT FOR ALL CROATIA, SPORT FOR ALL OSJEČKO-BARANJSKA COUNTY and SPORT FOR ALL CITY OF OSIJEK, sports associations Osijek and member of the TOWERRUNNING WORLD ASSOCIATION organizes the FIRST CHAMPIONSHIP OF THE BALKANS IN TOWERRUNNING in Osijek on October 29 .2022. Trg slobode 8 starting at 9 a.m.running World Association website.

The announcement was sent to the media of Croatia, Serbia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo, North Macedonia, Albania, Bulgaria, Romania, Greece and Turkey.
In Croatia, the announcement was sent to the media, triathlon, skiing, mountaineering, sports for all, civil protection, and the Red Cross associations.
According to Towerrunning Balkan Association Balkan Championship
can be held with a minimum number of 50 competitors.

Race 16 floors – 240 stairs up and race 16 floors – 240 stairs down. In total there are 32 floors and 480 stairs.
Age categories: up to 18, 18-33, 34-43, 44-53, 54-63, 64-73, 74-83, 83-93, 94-99 and 100 and over.
People under the age of 18 can compete with the written consent of their parents or guardians or coaches.
All competitors perform at their own risk and the organizer does not bear any responsibility for any damage before, during and after the race.
The women perform first, followed by the men.
Each participant receives a diploma and a medal.

 Registration: e-mail bozidardeodatkresic@gmail.com,
Data: name and surname, date of birth, country, date of payment
Payment of entry fee: Christian humanitarian association PUTEVI MILOSTI: Bračka 140a, Osijek, HR9823400091110558837 swift code: PBZGHR2X
Purpose of payment: entry fee – HRK 70 alms.

The last day of payment is 48 hours before the start of the race.
Judges are verified judges for sports recreation – towerrunning.
ZEMLJOMJERNIK d.o.o. for surveying and the cadastre measured the height of the rise of 16 floors 42 meters free of charge.
Race director: Božidar Deodat Krešić, legitimate national representative of Croatia and member of TOP-100 TWA.
091 602 000 7